Praktijkvoorbeeld

Blended hulpverlening in de praktijk

Een praktijkvoorbeeld van DOCK Rotterdam

DOCK Rotterdam maakt in haar sociaal werk gebruik van Blended Dienstverlening om de zelfredzaamheid en participatie van burgers in Charlois te bevorderen. In Blended Dienstverlening worden verschillende vormen van online en face to face contact gecombineerd. Met de hulp van vrijwilligers en professionals wordt ingezet op het vergroten van eigen kracht en netwerk zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij.

Sociaal maakt gezond

De Blended Dienstverlening van DOCK richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, een actieve houding en het sociale netwerk van inwoners. Blended Dienstverlening wordt aangeboden in vijf domeinen: fysieke gezondheid, ADL-vaardigheden en dagbesteding, geestelijke gezondheid, arbeid en presteren, gezinsrelaties en burgerkracht/participatie. In de aanpak van DOCK is de samenhang tussen sociaal en gezond vanzelfsprekend.

Aanpak

Blended Dienstverlening is een integrale aanpak waarin gekeken wordt naar de vraag achter de vraag. Wat de deelnemer zelf kan, staat centraal. De dienstverlening is gericht op de zelfstandigheid van de deelnemer. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de draagkracht van de deelnemer en diens netwerk. Het sociale netwerk van de deelnemer wordt maximaal benut. Ook wordt er een nieuw sociaal netwerk geboden, bijvoorbeeld vanuit het wijkgebouw. Het wijkgebouw is ook de ontmoetingsplek voor professionals, vrijwilligers en deelnemers. Er is een doorlopend aanbod van trainingen en cursussen. DOCK kent geen wachtlijsten of instroommomenten in groepen. Nadat iemand zich heeft gemeld bij DOCK, wordt direct overgegaan tot actie. De werkwijze van DOCK bestaat uit verschillende “mixen”: van groepsactiviteiten en individuele activiteiten, van vrijwilligers en professionals en van manieren om te communiceren (van WhatsApp tot face-to-face contact).

Samenwerking DOCK

Charlois werkt samen met alle formele en informele partijen in het gebied. De voornaamste partners zijn: CJG, wijkteams, VraagWijzer (Wmo-loket van Rotterdam), Thuis Op Straat, kerken, moskeeën en bewonersorganisaties. Ook wordt er met zorgpartners samengewerkt zoals Humanitas, Aafje, GGZ aanbieders, Pameijer (voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie) en huisartsen.

Werkt het?

Om meer zicht te krijgen op het effect van de Blended Dienstverlening in Charlois is in 2014 een EffectenArena georganiseerd. Hieruit bleek dat deelnemers zelfredzamer zijn geworden, een grotere groep mensen is geactiveerd of gestabiliseerd (gemeten met de zelfredzaamheidsmatrix) en dat er meer mensen toegeleid zijn naar betaald werk, vergeleken met de periode voordat DOCK Blended Dienstverlening introduceerde. Ook bleek het netwerk vergroot. Meer mensen werden geholpen en er was sprake van minder wachttijd. Hierdoor heeft Blended Dienstverlening positieve effecten op de kwaliteit van leven van mensen en vermindert daardoor het beroep op andere maatschappelijke diensten. Blended Dienstverlening is het antwoord van DOCK op de veranderingen die optreden door de invoering van de Wmo. Door de inzet van vrijwilligers en stagiaires en het verzorgen van een groot collectief aanbod was DOCK in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten, meer burgers te helpen tegen de helft van de kosten. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit 2014, over de cijfers van 2013, laat zien dat de Blended Dienstverlening van DOCK jaarlijks 1 miljoen euro extra bespaart ten opzichte van de reguliere dienstverlening.

Succesfactoren

  • Zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid zijn, draagt bij aan zelfredzaamheid.
  • Het ontwikkelen en vergroten van het sociale netwerk zorgt dat mensen meer sociale steun ervaren.
  • Het stimuleren van een actieve houding maakt dat mensen meer gaan participeren.

Meer weten?

Dit praktijkvoorbeeld is origineel gepubliceerd door Movisie. Wil je weten hoe blended dienstverlening er nu aan toe gaat in de praktijk? Bezoek de website van DOCK en ga met elkaar in gesprek! Hoe passen jullie blended dienstverlening toe in de praktijk?  

Resultaat

resultaat

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties